വന്നു നോക്കിയവര്‍

എന്നെ പിന്തുടരുന്നവര്‍

Saturday, 23 April, 2011

യാത്ര തുടരുന്നു

ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 23) രണ്ടു വര്‍ഷം തികയുന്നു


തുടരുന്ന യാത്രയില്‍ കൂടെ കൂടിയവന്‍