വന്നു നോക്കിയവര്‍

എന്നെ പിന്തുടരുന്നവര്‍

Sunday, 20 July, 2008

അളവ്

അവള്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ആണെന്ന്
ഞാന്‍ പറഞ്ഞു
" പെയ്തൊഴിയുന്ന ഓരോ മഴത്തുള്ളിയിലും ഞാന്‍ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിറച്ചിരിക്കുന്നു
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്ന പ്രകാശം മുഴുവനും എന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു
ആര്‍ത്തിരമ്പുന്ന കടലിലെ ഓരോ തിരമാലയിലും എന്റെ സ്നേഹം വിടര്‍ന്നിരിക്കുന്നു "
ഞാന്‍ അവളോട്‌ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന്
അവള്‍ തന്റെ വലതു കരം ചുരുട്ടി പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ദാ ഇത്രയും എന്ന്
" അത് അവളുടെ ഹൃദയം ആയിരുന്നു "